ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3 06 2008


Όλα τα μέλη της κοινωνίας και της διεθνούς κοινότητας έχουν ευθύνες όσον αφορά με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως απευθύνουμε τις παρακάτω συστάσεις:

Α.Ο Ανώτατος Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επικυρώσει αυτές τις αρχές, προωθώντας την εφαρμογή τους παγκοσμίως και να τις ενσωματώσει  στο έργο του Γραφείου του Ανώτατου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς.

Β. Το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να επικυρώσει αυτές τις Αρχές και να δώσει ουσιαστική προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων που βασίζονται  στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην ταυτότητα φύλου, με σκοπό τη προώθηση της κρατικής συμμόρφωσης με αυτές τις Αρχές.  

Γ. Οι Ειδικές Υπηρεσίες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να δώσουν την οφειλόμενη προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην ταυτότητα    φύλου και να ενσωματώσουν αυτές τις Αρχές στην υλοποίηση των αντίστοιχων αποστολών τους.  

Δ. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίσει και πιστοποιήσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις των οποίων στόχος είναι να προωθούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ατόμων διαφοροποιημένων σεξουαλικών  προσανατολισμών ή ταυτοτήτων φύλων, σύμφωνα με το ψήφισμά του 1996/31.  

Ε. Οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών για τις  διεθνείς  συνθήκες   των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να ενσωματώσουν δραστικά αυτές τις Αρχές στην υλοποίηση των αντίστοιχων αποστολών τους, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας και της εξέτασης των κρατικών εκθέσεων, και όπου απαιτείται, να απευθύνουν Γενικά Σχόλια ή άλλα ερμηνευτικά κείμενα για την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων που αφορούν άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτοτήτων φύλου. 

ΣΤ. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τα UNAIDS να αναπτύξουν τις οδηγίες για την παροχή των κατάλληλων ιατρικών υπηρεσιών  και προσοχής, που αφορούν ιατρικές ανάγκες των ατόμων οι οποίες σχετίζονται  με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους ή την ταυτότητα φύλου, παράλληλα με τον πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους.  

Η. Ο Ανώτατος Ακόλουθος των Η.Ε για τους πρόσφυγες να ενσωματώσει αυτές τις Αρχές στις προσπάθειες να προστατευθούν τα πρόσωπα που δοκιμάζονται, ή έχουν βάσιμα θεμελιωμένο φόβο, για διώξεις σε βάρος τους  εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου και να εξασφαλίσει ότι κανένα πρόσωπο δε γίνεται θύμα διακρίσεων εις βάρος του λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου σε σχέση με τη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας ή άλλων υπηρεσιών, ή του προσδιορισμού της κατάστασης των προσφύγων. 

Θ. Περιφερειακές και υπο-περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις με αποστολή σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και οι περιφερειακοί οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί βάσει συνθηκών για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να εξασφαλίσουν ότι η τήρηση αυτών των αρχών είναι απόλυτη κατά την υλοποίηση της αποστολής τους  στους διάφορους μηχανισμούς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των διαδικασιών και άλλων ρυθμίσεων και πρωτοβουλιών. 

Ι. Τα περιφερειακά δικαστήρια των ανθρώπινων δικαιωμάτων να ενσωματώσουν ενεργά  εκείνες της Αρχές που είναι σχετικές με τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ερμηνεύουν, στην νομολογία τους που αναπτύσσεται όσον αφορά τον  σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. 

ΙΑ. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα εθνικά, περιφερειακά και διεθνή επίπεδα να προωθήσουν το σεβασμό αυτών των αρχών στο  πλαίσιο των συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεών τους.  

ΙΒ. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να  ενσωματώσουν αυτές τις Αρχές σε όλες ανθρωπιστικές ή ενισχυτικές διαδικασίες και να απέχουν από τη διάκριση εις βάρος των προσώπων βάσει της ταυτότητας σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου στην παροχή συνδρομής και των άλλων υπηρεσιών.  

ΙΓ. Τα εθνικά θεσμικά όργανα των ανθρώπινων δικαιωμάτων να  προωθήσουν τον σεβασμό αυτών των Αρχών από το κράτος και τους μη κρατικούς φορείς και να ενσωματώσουν στο  έργο τους τη προώθηση και τη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με  διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου. 
 
 
 

ΙΔ. Οι επαγγελματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υφίστανται στην ιατρική, την  ποινική ή αστική δικαιοσύνη και στους εκπαιδευτικούς τομείς, να αναθεωρήσουν τις πρακτικές και τις οδηγίες τους και να εξασφαλίσουν ότι προωθούν σθεναρά την εφαρμογή αυτών των αρχών.  
  

ΙΕ. Οι εμπορικές οργανώσεις να αναγνωρίσουν και να δράσουν στο πλαίσιο του σημαντικό ρόλο που έχουν, εξασφαλίζοντας το σεβασμό αυτών των Αρχών μέσα στο εργατοδυναμικό τους περιβάλλον και να προωθήσουν αυτές τις Αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

ΙΣΤ΄. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να αποφεύγουν τη χρήση των στερεοτύπων σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και να προωθούν την ανοχή και την αποδοχή της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου και να  βελτιώσουν την πληροφόρηση που παρέχουν γύρω από αυτά τα ζητήματα.  

ΙΖ΄. Οι κυβερνητικοί και ιδιωτικοί χρηματοδότες να παρέχουν την οικονομική βοήθεια, στις μη κυβερνητικές και άλλες οργανώσεις, για την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτοτήτων φύλου. 
 

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  απηχούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις ζωές και τη διαβίωση των ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτοτήτων φύλου και τίποτε από όσα αναφέρουν δεν  πρέπει να ερμηνεύεται ως  περιοριστικό ή, σε κάθε περίπτωση, ως αποκλείον τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτών των προσώπων, όπως αναγνωρίζονται από το διεθνές, περιφερειακό ή εθνικό δίκαιο και πρότυπο. 

 

Οι Αρχές της Yogyakarta (πλήρες κείμενο ελληνικής μετάφρασης από bloggers)

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: