ΑΡΧΗ 5: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

3 06 2008

 

Κάθε πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου του, έχει δικαίωμα στην ασφάλεια και την κρατική προστασία έναντι της βίας ή της σωματικής κακοποίησης, είτε προέρχεται από κρατικούς υπαλλήλους είτε από κάθε άτομο ή ομάδα.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

Α. Να λάβουν όλα τα αναγκαία αστυνομικά ή άλλα μέτρα για την πρόληψη και την παροχή προστασίας έναντι όλων των μορφών βίας και παρενόχλησης που οφείλεται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, 

Β. Να λάβουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να επιβάλλουν τις κατάλληλες ποινικές κυρώσεις για τη βία, τις απειλές  της βίας, την υποκίνηση της βίας και των σχετικών παρενοχλήσεων, επί τη βάσει του σεξουλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου κάθε προσώπου ή ομάδας προσώπων σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής,

 

Γ. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου δεν επιτρέπεται να δικαιολογούν, συγχωρούν ή υποκινούν αυτή τη βία, 

 

Δ. Να διασφαλίσουν ότι η διάπραξη αυτών των βιαιοτήτων πρέπει να διερευνάται εις βάθος και ότι, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, οι υπεύθυνοι θα διώκονται, θα δικάζονται και θα τιμωρούνται κατάλληλα, ενώ τα θύματα θα έχουν τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης,

 

Ε. Να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως επίσης και σε δράστες και εν δυνάμει δράστες βιαιοτήτων, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις που υποστηρίζουν τη βία που σχετίζεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. 

Advertisements
ΑΡΧΗ 6: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

3 06 2008

Κάθε πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την  ταυτότητα του φύλου του, έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, απαγορευομένων των  αθέμιτων ή παράνομων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων που αφορούν την οικογένειά του, την κατοικία του ή την αλληλογραφία του, καθώς και την προστασία του από τις παράνομες επιθέσεις εναντίον της τιμής και της υπόληψή του. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα περιλαμβάνει κατ’ αρχήν την επιλογή της αποκάλυψης ή μη των πληροφοριών σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου του προσώπου, καθώς και τις αποφάσεις και επιλογές σχετικά με το σώμα καθενός, όπως και τις συναινετικές σεξουαλικές κι άλλες σχέσεις του με τους άλλους. 

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

 

Α. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε προσώπου, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου του, στην απόλαυση της ιδιωτικής σφαίρας, των προσωπικών αποφάσεων και των ανθρώπινων σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναινετικής σεξουαλικής δραστηριότητας ανάμεσα σε πρόσωπα που βρίσκονται σε ηλικία συναίνεσης, χωρίς αυθαίρετες παρεμβάσεις,

 

Β. Να καταργήσουν όλους τους νόμους, οι οποίοι ποινικοποιούν την συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα σε πρόσωπα του ίδιου φύλου που βρίσκονται σε ηλικία συναίνεσης και να  διασφαλίζουν ότι η ίδια ηλικία συναίνεσης ισχύει τόσο για την ομόφυλη όσο και για την ετερόφυλη σεξουαλική δραστηριότητα,

 

Γ. Να διασφαλίσουν ότι οι ποινικές και άλλες διατάξεις γενικής εφαρμογής δεν εφαρμόζονται για να ποινικοποιηθεί στην πράξη η συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα σε πρόσωπα που βρίσκονται σε ηλικία συναίνεσης,

 

Δ. Να καταργήσουν κάθε νόμο που απαγορεύει ή ποινικοποιεί την εκδήλωση της ταυτότητας φύλου, ιδίως με την ενδυμασία, το λόγο ή τη συμπεριφορά ή που αρνείται στα άτομα την ευκαιρία να μεταβάλουν τα σώματά τους,  ως έναν τρόπο έκφρασης της ταυτότητας του φύλου τους,  

 

Ε. Να απελευθερώσουν όσους κρατούνται λόγω ποινικής καταδίκης, εφόσον η κράτησή τους σχετίζεται με συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε ηλικία συγκατάθεσης και  ή σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου,

 

ΣΤ. Να διασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιλέγει κανονικά σε ποιον και πώς θα ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του και να προστατεύουν όλα τα πρόσωπα από αθέμιτη ή ανεπιθύμητη αποκάλυψη, ή απειλή ανακοίνωσης αυτών των πληροφοριών από άλλου.

ΑΡΧΗ 7: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

3 06 2008

Κανένα πρόσωπο δεν συλλαμβάνεται ούτε κρατείται αυθαιρέτως. Η σύλληψη ή κράτηση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, είτε βασίζεται σε δικαστική απόφαση είτε όχι, είναι αυθαίρετη. Κάθε πρόσωπο υπό σύλληψη, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου,  δικαιούται, λόγω της αρχής της ισότητας, να πληροφορείται για τους λόγους της σύλληψής του και το είδος κάθε κατηγορίας εναντίον του, να άγεται αρμοδίως ενώπιον δικαστικού λειτουργού και να κινείται δικαστικώς για την διαπίστωση της νομιμότητας της σύλληψης, είτε του απαγγέλλεται κατηγορία, είτε όχι.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

 

Α. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου δεν μπορούν, υπό καμία περίσταση, να αποτελούν λόγο σύλληψης ή κράτησης, προβαίνοντας, μεταξύ άλλων, στην  κατάργηση των αόριστα διατυπωμένων ποινικών διατάξεων που οδηγούν σε αθέμιτες διακρίσεις ή αποτελούν βάση για συλλήψεις λόγω προκαταλήψεων,

 

Β. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όλα τα πρόσωπα υπό κράτηση, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους δικαιούνται, λόγω της αρχής της ισότητας, να ενημερώνονται για τους λόγους της σύλληψής τους και το είδος των τυχόν εναντίον τους κατηγοριών, και, ανεξάρτητα από το αν τους αποδίδεται κατηγορία ή όχι, να άγονται αρμοδίως ενώπιον δικαστικού λειτουργού και να κινούνται δικαστικώς για να διευκρινιστεί η νομιμότητα της κράτησης,

 

Γ. Να οργανώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί και το υπόλοιπο προσωπικό των διωκτικών αρχών σχετικά με την παρανομία της σύλληψης και κράτησης που βασίζεται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου,

 

Δ. Να τηρούν ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα για όλες τις συλλήψεις και τις κρατήσεις, επισημαίνοντας την ημέρα, την τοποθεσία και το λόγο της κράτησης και να διασφαλίζουν την ανεξάρτητη εποπτεία όλων των μερών κράτησης, από όργανα τα οποία έχουν σχετική εντολή και δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις συλλήψεις και κρατήσεις που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του προσώπου. 

ΑΡΧΗ 8: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

3 06 2008

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα δίκαιης και δημόσιας ακρόασης από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο, για την ενάσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, σε περίπτωση αγωγής, καθώς και σε περίπτωση κάθε ποινικής δίωξης, απαγορευόμενης της  προκατάληψης ή της άνισης μεταχείρισης λόγω  του  σεξουαλικού  προσανατολισμού ή της ταυτότητας  φύλου .

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

 

Α. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για να απαγορευθεί και να εξαλειφθεί η διακριτική μεταχείριση με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου,  σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, σε αστικές και ποινικές διαδικασίες και σε κάθε άλλη δικαστική και διοικητική διαδικασία που καθορίζει  δικαιώματα και υποχρεώσεις και να διασφαλίσουν ότι η αξιοπιστία ή ο χαρακτήρας των διαδίκων, μαρτύρων, συνηγόρων ή αποφασιστικών οργάνων δεν αξιολογείται αρνητικά λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, 

 

Β. Να προβούν σε όλα τα απαραίτητα και υπεύθυνα βήματα για να προστατεύσουν τα πρόσωπα από ποινικές διώξεις ή αστικές διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται, εν όλω ή εν μέρει, στην προκατάληψη για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη ταυτότητα φύλου,

 

Γ. Να οργανώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους,  εισαγγελείς, δικηγόρους και άλλους, σχετικά με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. 

ΑΡΧΗ 9: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ

3 06 2008

Κάθε πρόσωπο που στερείται την ελευθερία του θα πρέπει να τυγχάνει ανθρώπινης μεταχείρισης,  με σεβασμό για την αξιοπρέπειά του ως ανθρώπου. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αξιοπρέπειας του προσώπου.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

 

Α. Να διασφαλίζουν ότι  oι συνθήκες κράτησης δεν περιορίζουν περαιτέρω τα πρόσωπα λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, ούτε τα εκθέτουν σε βία, απαράδεκτη μεταχείριση ή σωματική, ψυχική ή σεξουαλική κατάχρηση, 

 

Β. Να παρέχουν επαρκή πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και κατάλληλες συμβουλές για τις ανάγκες όσων βρίσκονται υπό κράτηση, αναγνωρίζοντας κάθε ιδιαίτερη  ανάγκη των προσώπων που συνδέεται με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, συμπεριλαβανομένων αυτών που αφορούν την αναπαραγωγική ικανότητα, την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη θεραπεία σχετικά με τον ΗΙV/AIDS και την  πρόσβαση σε ορμονική ή άλλη θεραπεία, όπως και σε διαδικασία διόρθωσης φύλου, όταν είναι επιθυμητή,

 

Γ. Να διασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, ότι όλοι οι φυλακισμένοι συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με τις συνθήκες της κράτησής τους, ώστε να είναι συμβατές με  τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους,

 

Δ. Να λάβουν προστατευτικά μέτρα για όλους τους φυλακισμένους που είναι ευάλωτοι σε  βίαιη μεταχείριση ή κατάχρηση λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της εκδήλωσης του φύλου και να διασφαλίζουν, στο μέτρο του πρακτικώς εφικτού, ότι τέτοια προστατευτικά μέτρα δεν συνεπάγονται ευρύτερους περιορισμούς των δικαιωμάτων τους από εκείνους που βιώνει ο γενικός πληθυσμός στη φυλακή,

 

Ε. Να διασφαλίζουν ότι οι συζυγικές επισκέψεις, όταν επιτρέπονται, αφορούν σε ίση βάση, όλους τους φυλακισμένους και κρατούμενους, άσχετα από το φύλο του συντρόφου τους, 

 

ΣΤ. Να παρέχουν διευκόλυνση για την ανεξάρτητη εποπτεία της κράτησης από το Κράτος, καθώς και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην σφαίρα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου,

 

Ζ. Να οργανώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για το προσωπικό των φυλακών και όλους τους λειτουργούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που εργάζονται στον τομέα της κράτησης, αναφορικά με τα διεθνή πρότυπα των ανθρώπινων  δικαιωμάτων και τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου.

ΑΡΧΗ 10: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΚΛΗΡΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ

3 06 2008

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να μην υποβληθεί σε βασανιστήρια και σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική συμπεριφορά ή τιμωρία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οφείλονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

 

Α. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τα βασανιστήρια και την σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική  συμπεριφορά ή τιμωρία, 

 

Β. Να προβούν σε όλα τα εύλογα βήματα για να εντοπιστούν τα θύματα των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που έχει διαπραχθεί για λόγους που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου και να παρέχουν τα απαραίτητα ένδικα βοηθήματα που περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και αποζημίωση, ενώ, όπου χρειάζεται, να παρέχουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, 

 

Γ. Να οργανώσουν προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης για τους αστυνομικούς, το προσωπικό των φυλακών και άλλους υπαλλήλους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που βρίσκονται σε θέσεις που μπορούν να διαπράξουν ή να αποτρέψουν τέτοιες πράξεις. 

ΑΡΧΗ 11: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

3 06 2008

 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας από την διακίνηση, την εμπορία ή κάθε μορφής εκμετάλλευση -που περιλαμβάνει, αλλά δεν εξαντλείται στην σεξουαλική εκμετάλλευση- λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό ή εικαζόμενο σεξουαλικό προσανατολισμό του και την ταυτότητα φύλου. Τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της διακίνησης ανθρώπων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους  παράγοντες που καθιστούν τα άτομα πιο ευάλωτα σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων και διακρίσεων κάθε είδους, που συνδέονται με τον πραγματικό ή εικαζόμενο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα  φύλου ή την εκδήλωση αυτών. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που κινδυνεύουν από τη διακίνηση.

 

 

 ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

Α. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα προστασίας και πρόληψης όσον αφορά τη διακίνηση, την εμπορία και κάθε είδους εκμετάλλευση, που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν εξαντλείται στην σεξουαλική εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό ή εικαζόμενο σεξουαλικό προσανατολισμό  και την ταυτότητα φύλου,

Β. Να εξασφαλίσουν ότι τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που λαμβάνουν δεν ποινικοποιούν ή στιγματίζουν τη συμπεριφορά των θυμάτων ή επιβαρύνουν με οποιοδήποτε άλλον τρόπο τη θέση των ατόμων που είναι πιο ευάλωτα σε αυτές τις πρακτικές, 

Γ. Να καθιερώσουν νομικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά μέτρα, υπηρεσίες και προγράμματα που να στοχεύουν στην εξάλειψη των παραγόντων που αυξάνουν την πιθανότητα να πέσει ένα άτομο θύμα διακίνησης, εμπορίας και κάθε είδους εκμετάλλευσης -που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν εξαντλείται στην σεξουαλική εκμετάλλευση- λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό ή υποτιθέμενο σεξουαλικό προσανατολισμό του και την ταυτότητα φύλου. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση στο πλαίσιο της οικογένειας ή της κοινότητας, την έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας, την έλλειψη στέγης, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση ως αποτέλεσμα της κοινωνικής προκατάληψης, και την έλλειψη προστασίας από τις διακρίσεις στους τομείς της στέγασης, της εργασίας και της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες.